Ngày 23/02/2024 - 23h:19 PM

thỏa thuận (đã bán)

10/03/2014

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

thỏa thuận (đã bán)

18/03/2014

1370 tỷ (TT) đã bán

04/05/2014