Ngày 24/06/2017 - 08h:55 AM

Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ

30/12/2013

thỏa thuận

14/02/2014