Ngày 22/10/2017 - 12h:00 PM

Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ

30/12/2013

thỏa thuận

14/02/2014