Ngày 24/06/2017 - 08h:56 AM

Từ 2 tỷ đến 3 tỷ

10/01/2014

thương lượng

05/03/2014

khoảng 2 tỷ

16/07/2014