Ngày 23/10/2018 - 03h:25 AM

Từ 2 tỷ đến 3 tỷ

10/01/2014

thương lượng

05/03/2014

khoảng 2 tỷ

16/07/2014