Ngày 23/10/2018 - 21h:06 PM

Từ 8 đến 12 triệu

28/12/2013

Từ 15 đến 20 triệu

28/12/2013

Từ 8 đến 12 triệu

24/12/2013

4.5 triệu

08/01/2014

3.5 triệu/tháng

09/01/2014

Từ 2 đến 5 triệu

12/01/2014

3 triệu/tháng

17/01/2014

15 tr/tháng

20/01/2014

15 tr/tháng

25/01/2014

3.5Tr/tháng

04/03/2014

25Tr- TT

07/05/2014

10 tr/tháng

13/08/2014

04tr/tháng

17/12/2014

20tr/tháng TT

06/12/2015