Ngày 20/08/2019 - 19h:56 PM

Kim Chung Di Trạch

30/12/2013

thỏa thuận

14/02/2014

Trên 20 tỷ

13/04/2019

Trên 20 tỷ

06/08/2019

Trên 20 tỷ

26/07/2019

Trên 20 tỷ

28/07/2019

Trên 20 tỷ

13/08/2019